• +48 884 323 333
Regulamin zakupów

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOPING24

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

  1. Właścicielem Sklepu Internetowego DOPING24 jest Grzegorz Putko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DOPING24.PL Grzegorz Putko z siedzibą ul. Kazimierza Pułaskiego, nr 9A, 35-011 Rzeszów, NIP: 813-27-17-437, REGON: 180175493, e-mail: sklepdoping24pl@gmail.com.

  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów będących konsumentami i określa w szczególności zasady korzystania ze Sklepu Internetowego DOPING24, składania zamówień, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy, a także zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

  3. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

   1. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym DOPING24 umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie do koszyka produktów oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu płatności i dostawy produktu do Klienta,

   2. Klient – konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1629, z późn. zm.) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu produktu w Sklepie niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową,

   3. Konto – konto Klienta prowadzone przez Sklep, oznaczone indywidualną nazwą (loginem) oraz zabezpieczone poufnym, indywidualnym hasłem wskazanym przez Klienta, umożliwiające logowanie do bazy zawierającej dane Klienta służące do realizacji zamówień Klienta oraz historię zrealizowanych zamówień Klienta,

   4. Potwierdzenie zawarcia umowy – informacja wysyłana przez Sklep na adres poczty elektronicznej Klienta po złożeniu przez niego zamówienia zawierająca informacje, o których mowa w art. 21 ust. 1 w zw. z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 683),

   5. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym DOPING24 rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedawcą,

   6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego,

   7. Rejestracja – procedura zakładania Konta przez Klienta,

   8. Sklep – Sklep Internetowy DOPING24 działający za pośrednictwem strony internetowej http://doping24.pl/ umożliwiający Klientom zakup produktów za pośrednictwem sieci Internet,

   9. Sprzedawca – Grzegorz Putko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DOPING24.PL Grzegorz Putko z siedzibą ul. Kazimierza Pułaskiego, nr 9A, 35-011 Rzeszów, NIP: 813-27-17-437, REGON: 180175493, e-mail: sklepdoping24pl@gmail.com.

   10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem i Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego DOPING24,

   11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży.

  4. Klient może porozumiewać się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej:sklepdoping24pl@gmail.com, formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu, lub pisemnie (adres: ul. Kazimierza Pułaskiego, nr 9A, 35-011 Rzeszów).

 

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE

 

  1. W celu skorzystania z usług elektronicznych dostępnych w Sklepie Klient powinien posiadać urządzenia umożliwiające korzystanie z zasobów sieci Internet, skrzynki poczty elektronicznej oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwionych wyświetlanie stron internetowych www.

  2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgody z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie praw i dóbr osobistych Sprzedawcy oraz osób trzecich.

  3. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

  4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

  5. Reklamacje dotyczące świadczenia usługi elektronicznych powinny być składane przez Klienta na adres poczty elektronicznej sklepdoping24pl@gmail.com i zawierać w szczególności: dane Klienta, opis sytuacji będącej podstawą reklamacji, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz wskazanie sposobu jej rozwiązania.

  6. Warunki reklamacji, o których mowa w pkt. 2.5, mają charakter zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z ich pominięciem.

  7. Reklamacje, o których mowa w pkt. 2.5 będą rozstrzygane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Sklep. O ich wyniku Klient zostanie powiadomiony wiadomością e-mail przesłaną na adres poczty elektronicznej Klienta.

  8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczna Klienta.

 

 1. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 

  1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej Sklepu.

  2. Klient ma możliwość złożenia zamówienia na dostępne w Sklepie produkty za pośrednictwem konta lub za pośrednictwem formularza zamówienia.

  3. Celem złożenia zamówienia Klient:

   1. dokonuje wyboru produktu,

   2. dokonuje logowania na swoje Konto lub wypełnia formularz zamówienia poprzez podanie danych kontaktowych (w szczególności adresu poczty elektronicznej, imienia, nazwiska, telefonu oraz danych dotyczących miejsca dostarczenia produktu),

   3. dokonuje wyboru sposobu dostarczenia produktu,

   4. dokonuje wyboru sposobu płatności,

   5. wybiera opcję „Złóż zamówienie i zapłać.”

  4. Po dokonaniu zamówienia Sklep przekazuje na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Potwierdzenie zawarcia umowy.

  5. Rejestracja w celu założenia Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu zgodnie z jego treścią. Dane osobowe, jakie należy wskazać w celu dokonania Rejestracji oraz założenia Konta to podanie przez Klienta: hasła, imienia i nazwiska, kraju i adresu miejsca zamieszkania, kraju i adresu do doręczeń, adresu poczty elektronicznej, telefonu.

  6. W wyniku poprawnego wprowadzenia danych określonych w pkt. 3.5
   do formularza rejestracyjnego oraz wybrania opcji „Zarejestruj się” Sklep automatycznie wysyła na podany przez Klienta w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej wiadomość o utworzeniu Konta i możliwości zalogowania się na
   Konto.

  7. Klient w każdym czasie ma zapewniony dostęp do Konta, możliwość zmiany lub poprawy podanych danych oraz zmiany hasła umożliwiającego logowanie się
   do Konta, jak również usunięcia Konta w każdej chwili bez podania przyczyny poprzez przesłania stosowanego żądania do
   DOPING24.PL Grzegorz Putko
   z siedzibą
   ul. Kazimierza Pułaskiego, nr 9A, 35-011 Rzeszów, NIP: 813-27-17-437, REGON: 180175493, e-mail: sklepdoping24pl@gmail.com w formie pisemnej na adres: ul. Kazimierza Pułaskiego, nr 9A, 35-011 Rzeszów lub elektronicznej: sklepdoping24pl@gmail.com.

 

 1. WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY

 

  1. Produkty prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Klient w celu dokonania zakupu produktów składa zamówienie zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 3.3.

  2. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, zostały legalnie wprowadzone na rynek, a także są wolne od wad fizycznych i prawnych. Sklep przestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad.

  3. Sklep realizuje zamówienia dotyczące dostawy produktów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  4. Ceny wszystkich znajdujących się w Sklepie produktów podane są w walucie złoty i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), nie obejmują one informacji dotyczących kosztów dostarczenia produktu do Klienta.

  5. Każdorazowo bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie produktu wraz z podatkami, a także wszelkich obciążających go opłatach za dostarczenie produktu oraz o wszelkich ewentualnie innych obciążających go kosztach związanych ze złożonym zamówieniem. Dostawa produktu jest odpłata, chyba że umowa sprzedaży produktu stanowi inaczej.

  6. W przypadku wystąpienia braku zamówionego przez Klienta produktu albo gdy zamówiony produkt jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie na podany przez Klienta adres e-mail. W sytuacji, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację zamówienia w innej formie (np. poprzez zamianę produktu na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie) zamówienie zostanie anulowane w całości lub jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, zostanie zrealizowane bez brakującego produktu.

  7. Sklep umożliwia dokonanie płatności związanych z zawartą umową sprzedaży w drodze przelewu albo z wykorzystaniem opcji płatności Paypal.

  8. Zapłata w drodze przelewu lub z wykorzystaniem opcji płatności „Paypal powinna zostać dokonana przez Klienta najpóźniej w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu na rachunek bankowy Sklepu zapłaty lub po otrzymaniu przez Sklep od operatora płatności potwierdzenia poprawnego wykonania operacji.

  9. Dostarczenie produktów objętych zamówieniem odbywa się wyłącznie pod adres Klienta wskazany w trakcie składania zamówienia. Klient każdorazowo przez złożeniem zamówienia jest informowany o czasie dostawy produktów i kosztach takiej dostawy.

  10. Czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze od momentu zaksięgowania przez Sprzedawcę płatności dokonanej przez Klienta, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania przez Klienta zamówienia wskazano inny termin.

  11. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionych produktów, wynikające z zaistnienie siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia bądź podania błędnego albo niedokładnego adresu dostawy, jak również w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem pod podanym adresem e-mail lub telefonu.

  12. Sklep umożliwia osobisty odbiór przez Klienta zamówionych produktów w siedzibie Sklepu, jeżeli opcja taka jest dostępna przy składaniu zamówienia. O dokładnym terminie odebrania zamówionego produktu Sklep informuje Klienta wysłać wiadomość na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

  13. Produkty mogą być objęte gwarancja producenta, importera lub sprzedawcy. Czas udzielenia gwarancji na dany produkt widnieje w jego opisie na stronach Sklepu. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w udostępnionej przy opisie produktu. Każdorazowo, w przypadku gdy produkt objęty jest gwarancją, Klient otrzymuje dokument gwarancyjny wraz z produktem. Gwarancja dotycząca produktu nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza możliwości wykonywania uprawnień przez Klienta wynikających z tytułu rękojmi za wady produktu.

  14. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie regulaminu na stronie Sklepu, przesłanie Klientowi potwierdzenia zawarcia umowy, zgodnie z pkt. 3.4. Ponadto treść umowy jest utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu.

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

  1. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów kodeksu cywilnego art. 556-576 kodeksu cywilnego.

  2. Klient ma prawo złożenia reklamacji na podstawie przepisów o rękojmi, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

  3. Sklep jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym produkcie w tej samej chwili.

  4. Wada fizyczna polega na niezgodności produktu z umową, w szczególności gdy produkt jest niezgodny z umową, jeżeli m.in.:

   1. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia,

   2. został Klientowi wydany w stanie niezupełnym,

  5. Wada prawa polega na tym, że:

   1. towar stanowi własność osoby trzeciej lub,

   2. towar jest obciążony prawem osoby trzeciej lub,

   3. ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

  6. Reklamacje z tytułu odpowiedzialności Sklepu za wady produktów, Klient może złożyć w formie elektronicznej za pomocą dostępnego na stronie internetowej Sklepu formularza: Reklamacje/Zwroty, w formie pisemnej na adres:
   ul. Kazimierza Pułaskiego, nr 9A, 35-011 Rzeszów
   , bądź na adres poczty elektronicznej: sklepdoping24pl@gmail.com.

  7. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące informacje:

   1. Dane kontaktowe Klienta składającego reklamację (imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy).

   2. Załączniki w postaci zdjęć w formacie pdf.

   3. Szczegółowy opis wady, w tym rodzaj i data wystąpienia wady.

   4. Dowód potwierdzający dokonanie zakupu produktu w Sklepie.

   5. Żądanie Klienta, zgodnie z treścią pkt. 5.9.

   6. W przypadku korzystania z uprawnień z tytułu gwarancji – wypełniona w dniu zakupu karta gwarancyjna.

  8. Warunki reklamacji, o których mowa w pkt. 5.7, mają charakter zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z ich pominięciem.

  9. W przypadku wystąpienia wady zakupionego produktu Klient ma prawo zażądać od Sklepu wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, lub obniżenia ceny lub może złożyć – w przypadku gdy wada jest istotna – oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

  10. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sklepu dostarczyć wadliwy produkt do siedziby Sklepu, zaś w przypadku gdy ze względu na rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić zakupiony produkt w miejscu, w którym się on znajduje.

  11. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sklep.

  12. Sklep odpowiada wobec Klienta za sprzedany produkt, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od dnia jego wydania.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 650) Klienta może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wygasa pod upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie produktu.

  2. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich zakupionych produktów albo ich części.

  3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien sporządzić i przesłać do Sklepu na adres: ul. Kazimierza Pułaskiego, nr 9A, 35-011 Rzeszów lub na adres poczty elektronicznej: sklepdoping24pl@gmail.com, informację dotyczącą przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy, przez upływem terminu do odstąpienia od umowy. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną ma adres poczty elektronicznej: sklepdoping24pl@gmail.com. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sklep prześle na jego pocztę elektroniczną potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

  4. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sklep zwraca mu otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia produktu
   (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

  5. Jeżeli Klient otrzymał zamówiony produkt, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy, zobowiązany jest odesłać produkt na adres: ul. Kazimierza Pułaskiego, nr 9A, 35-011 Rzeszów. Termin ten zostanie zachowany, jeżeli Klient odeśle produkt przed upływem 14 dni. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  6. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu przez Klienta do Sklepu ponosi Klient, przy czym w przypadku produktu, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany poczta Klient zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia o wysokości kosztów zwrotu takiego produktu.

  7. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

  8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 650), tj.:

   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,

   8. w której klient wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

   9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

   10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

   11. zawartej w drodze aukcji publicznej,

   12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

   13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 1. DANE OSOBOWE

 

  1. Podane przez Klienta dane osobowe Sklep gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1)

  2. Administratorem danych osobowych jest Grzegorz Putko prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą DOPING24.PL Grzegorz Putko z siedzibą ul. Kazimierza Pułaskiego, nr 9A, 35-011 Rzeszów, NIP: 813-27-17-437, REGON: 180175493, e-mail: sklepdoping24pl@gmail.com.

  3. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych Klientów zamieszczone są w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  1. Klient może w każdym czasie uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej, w formie która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

  2. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony internetowej http://doping24.pl/. Szczegóły na temat wykorzystywanych plików cookies zamieszczone są w Polityka Cookies, która stanowi integralną część Regulaminu.

  3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne, przy czym Klienta dodatkowo ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w szczególności do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania i dochodzenia roszczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci. Instytucje konsumenckie. Rozstrzyganie sposób konsumenckich.”

  4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 585, z późn. zm.).

  5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie z ważnych przyczyn.

  6. Regulamin obowiązuje od ________________ r.

 

 

 

 

Formularz odstąpienia od umowy

 

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

 

 

 

_______________, dnia ……………. r.

[miejscowość] [data]

 

 

Grzegorz Putko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą

DOPING24.PL Grzegorz Putko

ul. Kazimierza Pułaskiego, nr 9A, 35-011 Rzeszów,

 

 

 

 

Ja/My (*) _________________, niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego produktu: _______________________

 

Data odbioru produktu: ______________________.

 

Imię i nazwisko Klienta(-ów): __________________.

 

Adres Klienta (-ów): __________________________.

 

Podpis Klienta(-ów): __________________________.

 

(*) niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

REGULAMIN NEWSLETTERA

 

 

 1. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Grzegorza Putko prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą DOPING24.PL Grzegorz Putko z siedzibą ul. Kazimierza Pułaskiego, nr 9A, 35-011 Rzeszów, NIP: 813-27-17-437, REGON: 180175493, e-mail: sklepdoping24pl@gmail.com dalej zwanego Sklepem).

 2. Usługa newslettera jest świadczona na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem.

 3. Dla korzystania z usługi newslettera niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych: _____________________.

 4. Usługa newslettera polega na informowaniu Użytkowników przez Sklep o_______________________, poprzez wysyłanie wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

 5. Subskrypcja newslettera polega na podaniu przez Użytkownika adres poczty elektronicznej w formularzu udostępnionym przez Sklep i oznacza zgodę Użytkownika na otrzymywanie newslettera.

 6. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usługi newslettera wysyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej: sklepdoping24pl@gmail.com. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy newslettera następuje natychmiastowo po otrzymaniu przez Sklep wiadomości e-mail.

 7. Sklep zastrzega sobie prawo do:

  1. czasowego wyłączenia usługi newslettera, jeżeli będzie to konieczne ze względów technicznych,

  2. zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu Użytkowników.

 8. Reklamacje dotyczące świadczenia usługi newslettera powinny być składane na adres poczty elektronicznej sklepdoping24pl@gmail.com i zawierać w szczególności dane Użytkowania, opis sytuacji będącej podstawą reklamacji oraz wskazanie sposobu jej rozwiązania. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Sklep. O ich wyniku Użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością e-mail przesłaną na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

 9. Podane przez Klientów dane osobowe Sklep gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1)

 10. Administratorem danych osobowych jest Grzegorz Putko prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą DOPING24.PL Grzegorz Putko z siedzibą ul. Kazimierza Pułaskiego, nr 9A, 35-011 Rzeszów, NIP: 813-27-17-437, REGON: 180175493, e-mail: sklepdoping24pl@gmail.com.

 11. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych Klientów zamieszczone są w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO DOPING24

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

Niniejsza polityka prywatności sklepu internetowego oraz newsletter ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów sklepu internetowego.

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

 

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Grzegorz Putko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DOPING24.PL Grzegorz Putko z siedzibą ul. Kazimierza Pułaskiego, nr 9A, 35-011 Rzeszów, NIP: 813-27-17-437, REGON: 180175493, e-mail: sklepdoping24pl@gmail.com.

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), ustawą
  o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.1000), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1489).

  1. Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem;

 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

 3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

 4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą,
  nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

  1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Jednakże niepodanie wskazanych na stronie sklepu internetowego oraz w regulaminie sklepu internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

  2. W przypadku gromadzenia danych do celu działalności sklepu internetowego, podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy sprzedaży.

  3. W przypadku gromadzenia danych poprzez newsletter w celu wysyłania informacji o promocjach, o firmie oraz innych informacji o charakterze marketingowych podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie zgoda Klienta.

  4. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  5. Dane osobowe są przechowywane w taki sposób, aby wykluczyć ryzyko ich zniszczenia lub utraty.

  6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

  7. Na wniosek Klienta, którego dane osobowe zostały podane w trakcie procesu rejestracji w Sklepie lub newsletter, Administrator danych udzieli Klientowi informacji, o których mowa w art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w terminie ciągu 30 dni od momentu otrzymania wniosku na piśmie (e-mail lub pocztą).

  8. Kontakt z danymi osobowymi mają wyłącznie osoby, którym jest to niezbędne do wykonywania pracy związanej z przesyłką

  9. W przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe użytkownika podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie. Dane o numerach kart płatniczych są przesyłane bezpiecznym protokołem SSL, który znacznie zwiększa bezpieczeństwo połączeń w Internecie.

 

 1. COOKIES.

 

 1. Sklep internetowy wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez Klienta lub inną osobę fizyczną. Są to dane informatyczne, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Klient serwisu korzysta ze stron internetowych serwisu w celach:

 1. identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie i pokazywania, że są zalogowani,

 2. dostosowanie serwisu do indywidualnych potrzeb Klientów oraz potencjalnych Klientów

 3. zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;

 4. personalizacji przekazów marketingowych,

 5. sporządzanie anonimowych statystyk oglądalności podstron serwisu.

 1. Wykorzystywanie plików typu cookie w celu przechowywania informacji oraz uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika sklepu tj. komputera, za pośrednictwem którego korzysta on ze sklepu, jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem, zgody użytkownika na takie wykorzystywanie plików typu cookie.

 2. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookie. W tym celu należy skorzystać
  z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.

 

 1. SKLEP INTERNETOWY.

 

 1. Informacje otrzymywane przez sklep zawarte są logach systemowych i wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto informacje te wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Otrzymane informacje są całkowicie bezpieczne dla Klienta i gwarantują mu całkowitą anonimowość.

 2. Dokonując rejestracji w Sklepie Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych w formularzu danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia (umowy sprzedaży), wystawienia rachunku lub faktury VAT oraz wysyłki produktu.

 

 1. NEWSLETTER.

 

Dane Klientów newsletter zbierane są tylko za zgodą na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych)

 

 

 

Projekt i wykonanie: Gabiec.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl